POSLEDNI ČASY

Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí!
Filipským 2:13 B21
https://bible.com/bible/15/php.2.13.B21

Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.
1 Korintským 10:13 B21
https://bible.com/bible/15/1co.10.13.B21

a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, ať to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí.
1 Korintským 7:31 B21
https://bible.com/bible/15/1co.7.31.B21

Pak mi řekl: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života.
Zjevení 21:6 B21

Nenechte se formovat tímto světem - raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle - co je dobré, náležité a dokonalé.
Římanům 12:2 B21
https://bible.com/bible/15/rom.12.2.B21

Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já tě zachovám od hodiny zkoušky, která má přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země. Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu.
Zjevení 3:10‭-‬11 B21
https://bible.com/bible/15/rev.3.10-11.B21

Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: „Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin.“
Římanům 12:19 B21
https://bible.com/bible/15/rom.12.19.B21

Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt.
Jakub 1:14‭-‬15 B21
https://bible.com/bible/15/jas.1.14-15.B21

ale řekl mi: „Moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti.“ Milerád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mně spočívala Kristova moc. S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista - vždyť má síla je v mé slabosti!
2 Korintským 12:9‭-‬10 B21
https://bible.com/bible/15/2co.12.9-10.B21

Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás - je to Boží dar;
Efeským 2:8 B21
https://bible.com/bible/15/eph.2.8.B21

Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky, proroky.
Amos 3:7 B21
https://bible.com/bible/15/amo.3.7.B21

Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční - já jsem přemohl svět.“
Jan 16:33 B21
https://bible.com/bible/15/jhn.16.33.B21

Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Marek 16:15‭-‬18 B21
https://bible.com/bible/15/mrk.16.15-18.B21

Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.
Matouš 6:14‭-‬15 B21
https://bible.com/bible/15/mat.6.14-15.B21

Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!
Galatským 1:10 B21
https://bible.com/bible/15/gal.1.10.B21

Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří a každý jazyk, jenž tě obviňuje, usvědčíš. Toto je dědictví služebníků Hospodinových a vítězství, jež jim zajistím, praví Hospodin.
Izaiáš 54:17 B21
https://bible.com/bible/15/isa.54.17.B21

Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek.
Filipským 4:12 B21
https://bible.com/bible/15/php.4.12.B21

Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami, tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením.
Izaiáš 55:8‭-‬9 B21
https://bible.com/bible/15/isa.55.8-9.B21

Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.
Matouš 10:37‭-‬39 B21
https://bible.com/bible/15/mat.10.37-39.B21

Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život.
Galatským 6:7‭-‬8 B21
https://bible.com/bible/15/gal.6.7-8.B21

Já, já sám jsem Hospodin a není spasitele kromě mne.
Izaiáš 43:11 B21
https://bible.com/bible/15/isa.43.11.B21

Tak praví Hospodin: „Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.
Jeremiáš 17:5 B21
https://bible.com/bible/15/jer.17.5.B21

Zbožní ze země vyhynuli, jediný člověk není poctivý. Všichni číhají, jak by vraždili, každý svého bratra lapá do sítí. Obě ruce mají ke zlu šikovné; úředník i soudce berou úplatek, mocný poroučí, co si zamane, a všichni kují pikle.
Micheáš 7:2‭-‬3 B21
https://bible.com/bible/15/mic.7.2-3.B21

Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: „Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin.“
Římanům 12:19 B21
https://bible.com/bible/15/rom.12.19.B21

Už se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!‘ Všichni mě totiž budou znát, od nejmenších až po největší z nich, praví Hospodin. Odpustím jim jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích.“
Jeremiáš 31:34 B21
https://bible.com/bible/15/jer.31.34.B21

Člověk má v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin.
Přísloví 19:21 B21
https://bible.com/bible/15/pro.19.21.B21

Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.
1 Tesalonickým 4:15‭-‬18 B21
https://bible.com/bible/15/1th.4.15-18.B21

Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý - odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.
1 Jan 1:9 B21
https://bible.com/bible/15/1jn.1.9.B21

Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni - naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni.
1 Korintským 15:51‭-‬52 B21
https://bible.com/bible/15/1co.15.51-52.B21

Jak je psáno: „Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu.“ Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe.
Římanům 14:11‭-‬12 B21
https://bible.com/bible/15/rom.14.11-12.B21

Nespoléhejte na bližní, nevěřte ani příteli, chraň se svá ústa otevřít i před ženou, co máš v náručí! Syn pohrdá svým otcem, dcera se staví proti matce, snacha své tchyni vzdoruje - člověk má nepřátele ve vlastní rodině.
Micheáš 7:5‭-‬6 B21
https://bible.com/bible/15/mic.7.5-6.B21

Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.
1 Timoteus 6:6‭-‬7‭, ‬9‭-‬10 B21
https://bible.com/bible/15/1ti.6.6-10.B21

Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.
2 Timoteus 3:1‭-‬5 B21
https://bible.com/bible/15/2ti.3.1-5.B21

Nebývej příliš spravedlivý ani přehnaně moudrý. Proč se máš trápit? Nebuď však ani příliš zlý a také nebuď bláhový. Proč máš předčasně umřít? Toho je dobré se držet a tamtoho se nepouštět; kdo je bohabojný, dodrží obojí.
Kazatel 7:16‭-‬18 B21
https://bible.com/bible/15/ecc.7.16-18.B21

Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe.
Izaiáš 26:3 B21
https://bible.com/bible/15/isa.26.3.B21

Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchyni. Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině. Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.
Matouš 10:34‭-‬39 B21
https://bible.com/bible/15/mat.10.34-39.B21

Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: „Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin.“
Římanům 12:19 B21
https://bible.com/bible/15/rom.12.19.B21

Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já - Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe.
Galatským 2:20 B21
https://bible.com/bible/15/gal.2.20.B21

Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá.
1 Tesalonickým 5:23‭-‬24 B21
https://bible.com/bible/15/1th.5.23-24.B21

Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční - já jsem přemohl svět.“
Jan 16:33 B21
https://bible.com/bible/15/jhn.16.33.B21

Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemu.
Jakub 1:26 B21
https://bible.com/bible/15/jas.1.26.B21

Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam.
Jakub 1:6 B21
https://bible.com/bible/15/jas.1.6.B21

On ti všechny tvé viny odpouští, on tě uzdravuje ze všech nemocí.
Žalmy 103:3 B21
https://bible.com/bible/15/psa.103.3.B21

Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.
1 Samuel 2:6‭-‬7 B21
https://bible.com/bible/15/1sa.2.6-7.B21


Nenechte se formovat tímto světem - raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle - co je dobré, náležité a dokonalé.
Římanům 12:2 B21
https://bible.com/bible/15/rom.12.2.B21

Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já tě zachovám od hodiny zkoušky, která má přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země. Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu.
Zjevení 3:10‭-‬11 B21
https://bible.com/bible/15/rev.3.10-11.B21

Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: „Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin.“
Římanům 12:19 B21
https://bible.com/bible/15/rom.12.19.B21

Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!
Galatským 1:10 B21
https://bible.com/bible/15/gal.1.10.B21


Zbožní ze země vyhynuli, jediný člověk není poctivý. Všichni číhají, jak by vraždili, každý svého bratra lapá do sítí. Obě ruce mají ke zlu šikovné; úředník i soudce berou úplatek, mocný poroučí, co si zamane, a všichni kují pikle.
Micheáš 7:2‭-‬3 B21
https://bible.com/bible/15/mic.7.2-3.B21

Já od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprv nastane. Říkám: „Má vůle stane se, udělám vše, co se mi chce.“
Izaiáš 46:10 B21
https://bible.com/bible/15/isa.46.10.B21

Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.
1 Timoteus 6:6‭-‬7‭, ‬9‭-‬10 B21
https://bible.com/bible/15/1ti.6.6-10.B21

Nespoléhejte na bližní, nevěřte ani příteli, chraň se svá ústa otevřít i před ženou, co máš v náručí! Syn pohrdá svým otcem, dcera se staví proti matce, snacha své tchyni vzdoruje - člověk má nepřátele ve vlastní rodině.
Micheáš 7:5‭-‬6 B21
https://bible.com/bible/15/mic.7.5-6.B21

Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Marek 16:15‭-‬18 B21
https://bible.com/bible/15/mrk.16.15-18.B21

Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni - naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni.
1 Korintským 15:51‭-‬52 B21
https://bible.com/bible/15/1co.15.51-52.B21

Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.
1 Tesalonickým 4:15‭-‬18 B21
https://bible.com/bible/15/1th.4.15-18.B21

Jak je psáno: „Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu.“ Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe.
Římanům 14:11‭-‬12 B21
https://bible.com/bible/15/rom.14.11-12.B21

Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a
Efeským 6:11‭-‬14 B21
https://bible.com/bible/15/eph.6.11-14.B21

Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší.
1 Petr 5:6 B21
https://bible.com/bible/15/1pe.5.6.B21

Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi - všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.
Jan 1:12‭-‬13 B21
https://bible.com/bible/15/jhn.1.12-13.B21

Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.
2 Timoteus 3:1‭-‬5 B21
https://bible.com/bible/15/2ti.3.1-5.B21

Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý - odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.
1 Jan 1:9 B21
https://bible.com/bible/15/1jn.1.9.B21